AHLAK ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER

(1/1)

mavera:
  
 
 
Geri


--------------------------------------------------------------------------------

1

AHLAK ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER

(Derleyen: Prof.Dr.Coşkun Can Aktan)

 

 “Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi

hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.”

Ernest Hemingway

“Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün.”

Epictetus

“İnsan tabiatını kaşıkla atsa bile geri gelir.”

(Naturam expelles furca, tamen usque recurret.)

Horace

“İnsanın doğası hem iyi, hem kötüdür.”

Yand Hsiung

“Bütün herşeyin orijini doğadan gelir ve tekrar doğaya döner.:”

Chuang Tzu


--------------------------------------------------------------------------------

2

“İnsanların doğasında varolan en önemli özelliklerin başında insanın ham olması

gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve nihayet kötü

bir yaratıktır.”

Giambattista Vico

“İyi ve kötü, insanın doğal duygu ve davranışlarıdır.”

David Hume

“İnsanın doğası kötüdür.”

Hsun Tzu

“İnsanlar doğası itibariyle kötü oldukları için iyi olmayı isterler.”

Hsun Tzu

“İnsan doğası itibariyle kötü bir yaratıktır.”

(Vitiis nemo sine nascitur.)

Horat

“İnsanın doğasında beş erdem vardır: humanite (jen), doğru davranış (li), inanç,

doğruluk ve akıl.”

Han Yu

“İyi ve kötü, doğal ve ahlaki, insanın duygularına uygundur.”

David Hume


--------------------------------------------------------------------------------

3

“İnsan ne olduğunu anlamadan insan oldu.”

(Homo non intelligendo fit omnia.)

Gianbattista Vico

“İnsanın doğasında onu kavgaya sürükleyen üç şey vardır: Rekabet, güvensizlik ve

şöhret.”

Thomas Hobbes

“Kendini sevme ve kendini koruma insanoğlunda hakim olan karakterlerdir.”

John Wise

“İnsanın doğası iyidir.”

Mencius

“Aklımda merak ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldız gibi parlayan

cennet ve içimdeki ahlak yasası.”

Immanuel Kant

“Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür.”

Friedrich Nietzsche

“Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden

koruma yollarını gösterir.”

Katip Çelebi


--------------------------------------------------------------------------------

4

“Milyonla çalan mesned-i izzetteserefraz

Birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir.”

Ziya Paşa

“Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.”

Kur’an, A’raf Suresi:31

“Soylarınız ahlakınızdır, soplarınız da yaptığınız işler.”

Hz.Muhammed

“Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir.”

William Shakespeare

“En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ahlak ve yaşamanın temelidir.”

Jeremy Bentham

“Hiçbir şey erdemden daha güzel değildir.”

Mingjiao

“Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet

yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir

mi?”

John F. Dillon


--------------------------------------------------------------------------------

5

“Ahlak statik değildir. İnsan tecrübesi ile gelişen dinamik bir araçtır.”

Durant Drake

“Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını

sağlayacak bir araçtır.”

Friedrich Nietzsche

“Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır.”

John S. Mill

“Ahlak genel olarak mümkün olan en yüksek mutluluğa ulaşmak için insanın

faaliyetlerini yürütmesidir.”

Jeremy Bentham

“Ahlaki gerçekler diye bir şey yoktur.”

Friedrich Nietzsche

“İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü

insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler.”

Horace

“Şeref kaybedilirse geriye ne kalır?

Publius Syrus


--------------------------------------------------------------------------------

6

“Şerefim yaşamımdan daha değerlidir.”

Miguel de Cervantes

“Erdem bir halkın mutluluğudur.”

Joseph Lathrop

“Dürüst bir insan arıyorum.”

Sinop’lu Diojen

“İnsanlar arasında doğal bir aristokrasi vardır. Bunun temeli erdem ve yetenektir.”

Thomas Jefferson

“İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur.

Erdem ve bilgi, hsing (doğa)‘in iki ahlaki özelliğidir ve insanı Tao (Doğru Yol)’ya

ulaştırır.”

Konfüçyüs

“Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara

uymak doğrudur.”

Aristo

“İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak

şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak

kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar,

hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.”

Konfüçyüs


--------------------------------------------------------------------------------

7

“Otoritesi tüm insanlarca kabul edilebilecek olan bir doğal asilliğe (natural nobility)

ihtiyacımız bulunmaktadır.”

Wilhelm Röpke

“Zenginlik ve güç kör talihin sana verdiği hediyelerdir. Oysa iyi insanlık kişinin kendi

erdemlerinin sonucudur.”

Heloise

“Her politik anayasanın amacı ilk önce, bilgi ve erdeme sahip yöneticileri yönetime

getirmek olmalıdır. İkinci olarak, yöneticileri kamu güveni içerisinde tutabilmek için en

etkili önlemleri almaktır.”

James Madison

“Nehirlerde ve devlet yönetiminde hafif olan şeyler üstte yüzer.”

Benjamin Franklin

“Genel Kural: Kendi özel çıkarlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilecekleri için

bireyleri mümkün olduğu ölçüde kendilerini incitebilecekleri alan dışında

davranışlarında tamamen serbest bırak. Bireyler yanılırlarsa ve hatalarını anlarlarsa

bir daha aynı şeyi yapmayacaklardır. Bireyler başkalarını incitmedikleri takdirde

yasanın gücünü kullanma. Bir kişinin herkesin güvenliğini bozması sözkonusu

olduğunda hukuk gereklidir ve cezanın tatbiki yararlıdır.”

Jeremy Bentham


--------------------------------------------------------------------------------

8

“Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran.”

Domingo de Banez

“Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır.”

Ralph Waldo Emerson

“Evrensel amaçlar doğrultusunda olan bir irade ahlakidır. Özel bir amaç için eylemde

bulunma gayri-ahlakidir.”

Ralph Waldo Emerson

“Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.”

Konfüçyüs

“İçinden dilediğin gibi, dışından herkes gibi davran.”

Cremonini

“Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.”

Josph Addison

“Ahlak temelden bir krizle karşı karşıyadır. Bu krize karşı sadece sözleşmecilik makul

çözümler öneriyor.”

David Gauthier

“Kime göre iyi? (Cui bono?)

Latin Atasözü


--------------------------------------------------------------------------------

9

“Pek çok din vardır; fakat sadece bir tek ahlak vardır.”

John Ruskin

“En büyük sayıda insana en büyük mutluluğu veren eylem en iyidir.” Francis

Hutcheson

“İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.”

Aristo

“Zevkin kendisi iyidir, tek iyidir.. acı kötüdür. İyi ve kötünün başka bir anlamı yoktur.”

Jeremy Bentham

“Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır.”

John Locke

“Sadece tek bir kategorik zorunluluk vardır ve o da şudur: Yalnızca evrensel bir yasa

olmasını isteyebileceğiniz bir maxime (kurala) göre hareket edin.”

Immanuel Kant

“Ahlak, nasıl mutlu olabileceğimizi değil, mutluluğa nasıl müstehak olabileceğimizi

gösteren bir doktrindir.”

Immanuel Kant

“Yasa insanların kalplerinde yazılıdır.”

St.Augustine


--------------------------------------------------------------------------------

10

“İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz.”

Niccolo Machiavelli

“Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.”

Blaise Pascal

“Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir.”

Sokrates

“Bir toplum ahlak ve hukuk içinde olmadığı zaman, vatandaşlar kendilerini bir çıkmaz

içinde bulurlar. İnsanlar ya ahlaki değer yargılarını veya hukuka olan saygılarını

yitirirler.”

Frederic Bastiat

“Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz.”

Herbert Spencer

“İnsan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır.”

Adam Ferguson

“En fazla sayıda insanın en büyük mutluluğa ulaşmasının yolu ahlak ve yasadır.”

Jeremy Bentham


--------------------------------------------------------------------------------

11

“Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle

cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik

doymak bilmez bir istek.”

Goethe

“Üstat dedi ki; İradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya

çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun.”

Konfüçyüs

“Kısa ve kestirme yoldan ticaret yaparak para kazanmak fazla sürmez, fakat ilkeler

asırlar sürer.”

Henry Ward Boecher

“İlkelerle yüksel ve doğru olanı yap.”

Walter Heller

“Özel ticaretin özünde bir parça sahtekarlık mutlaka vardır. Bir köylü bir at satın aldığı

zaman onu her fırsatta kötüler. Aynı atı bir yıl sonra satacağı zamansa, daha genç,

daha iyi ve daha güçlü durumda olacaktır... Bir insanın kendi malı daima en iyisidir –

başkasınınki en kötüsü. Bir insanın rakiplerini kötülemesi ticaretin vazgeçilmez bir

öğesidir.”

Wilhelm Reich


--------------------------------------------------------------------------------

12

“Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini

sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan

daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum.”

Sokrates

“İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin

gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.”

Aristo

“İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak

şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak

kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar,

hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.”

Konfüçyüs

“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın.”

Kuran-ı Kerim, Isra:35; Şuara:181-182.

“Doğru terazi ile terazi küfeleri RABBİNDİR.”

Tevrat, Sülaymanın Meselleri, 16:11

“Gazeteler tiranlarla mücadele ederler, sonra da kendi tiranlıklarını kurarlar.”

James Fenimore Cooper


--------------------------------------------------------------------------------

13

“Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.”

Jean-Jacques Rousseau

“Basını, radyoyu ve ekranı yönetenler devleti yönetir.”

Learned Hand

“Hiç kimseye kötülük etmedim.

Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.

Gerçek evinde alçaklık etmedim.

Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.

Benim yüzümden kimse korku duymadı,

yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı. Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiç bir

zaman yapmadım.

Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım.

Kimseye göz yaşı döktürmedim.

Kimseyi öldürmedim ve kimsenin

kahpece öldürülmesini emretmedim.

Kimseye yalan söylemedim. Hiç bir utandırıcı davranışta bulunmadım.

Zina etmedim. Yiyecekleri pahalı ve eksik satmadım. Terazinin dirhemi üzerine hiç bir

zaman elimi bastırmadım. Teraziyle tartarken hiç bir zaman hile yapmadım.

Süt çocuklarının ağızlarından sütü uzaklaştırmadım. Hayvanları çalmadım.

Tanrının kuşlarını avlamadım.

Ölmüş balığı tutmadım. Hiç bir arkın suyunu başka yöne çevirmedim.

Ben temizim, temizim, temizim...”

Ölüler Kitabı


--------------------------------------------------------------------------------

14

“Politikacılar her yerde aynıdır. Nehirin dahi olmadığı yere köprü kurma vaadinde

bulunurlar.”

Nikita Kruşçev

“Politikacılara fazla güvenmeyin... onları zaptetmenin tek yolu anayasaya

zincirlemektir.”

Thomas Jefferson

“Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu

halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını

artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır.”

H.L.Mencken

“Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.”

Abraham Lincoln

“Bir adam politikacı olur olmaz onun dalavere yapması için her şey hazırlanmıştır.

Politikacı derisini değiştiren bir yılana benzer. O halkın temsilcisi olmadan önce

siyasal güce karşı koymaya daima hazır birisiydi. Şimdi ise güç kendi eline geçince

bütün sorunları kendi çıkarı doğrultusunda görür ve değerlendirir.”

Alain

“Politikacı gelecek seçimleri, devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür.”

James Freeman Clarke


--------------------------------------------------------------------------------

15

“Politika yozlaşmalardan başka bir şey değildir.”

Jonathan Swift

“Popüler bir politikacıdaki tüm karakterlere sahipsin; berbat bir ses, kötü ahlak ve

kaba davranış.”

Aristophanes

“Çıkarcı politikacılar ülkelerinin güvenliğinden çok koltuklarının güvenliğini

düşünürler.”

Thomas Macaulay

“Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır.”

Tacitus

“Politika yozlaşmadan başka bir şey değildir.”

Jonathan Swift

“Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır,

oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür.”

Karl Kraus

“Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar

politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez. Evinin çevresindeki duvarın etrafına

bir delik açmaya çalışan bir İrlandalı’ya ne yaptığı sorulduğunda İrlanda’lı şöyle


--------------------------------------------------------------------------------

16

cevap vermiş: Bodrum’daki karanlığın dışarı çıkması için uğraşıyorum... Galiba, bizim

şimdi yapmamız gereken de budur.”

Woodrow Wilson

“Bütün kediler kül rengine dönüşeceğinden, politikacılar bütün ışıkları söndürmek

isterler.”

Jose Ortaga y Gosset

“Siyasetin ıslah edilmesi için güç ve yetkilerini “kamu çıkarı” doğrultusunda

kullanacak iyi ahlak sahibi kimselerin seçilmesi ve bunların yönetime getirilmesi

şeklinde bir öneri söz konusu değildir. Bir oyun, kuralları ile belirlenir ve daha iyi bir

oyuna ancak oyunun kurallarını değiştirmek suretiyle ulaşılabilir.”

James M.Buchanan

“Politik kurallar hakkında düşünmeli ve kuralları yeniden düzenlemeliyiz. ... İyi

oyunlar, iyi oyunculardan ziyade iyi kurallara bağlıdır. En başta kuralların nedenini

anlarsak, o takdirde kimin iyi oyuncu olduğu ya da iyi oyuncu olmadığını tespit

etmekten daha önemli olan kurallar bütünü üzerinde anlaşmak daima daha kolay

olur.”

James M. Buchanan

“Hiçbir hediye alma; hediye seni körletir ve doğruyu görmeni engeller.”

Lord God


--------------------------------------------------------------------------------

17

“Politika “yılanlar gibi akıllı ol” der; ahlak ise “yılanlar gibi akıllı kumrular gibi zararsız

ol” der.”

Immanuel Kant

“Yozlaşma müdahaleciliğin doğal bir etkisi ve sonucudur.”

Ludwig von Mises

“Savaş alanında korkaklık gösteren bir generali kurşunla öldürürsünüz. Halkın

ahlakını bozan politikacılar için ne ceza önerirsiniz?”

Lord Acton

“Bir çok insan alturizmin, kibarlık, yardımseverlik, ve başkalarının haklarına saygı

duymak anlamına geldiğine inanır. Aslında alturizm bunlardan tamamen farklı bir

anlama sahiptir. İnsanın kendini başkalarına feda etmesi demektir. Alturizm, insanı

bir kurbanlık hayvan durumuna düşürür.”

Ayn Rand

“Hiç kimsenin kendisini başkaları için feda etmesi gerekmez. Aynı şekilde hiç kimse

başkalarını kendi için feda etmemelidir.”

John Hospers

“Kollektivizm egoizme karşı değildir... Kollektif ya da grup egoizmi(örneğin sınıf

egoizmi), kollektivizmde oldukça yaygın bir durumdur... ve bu açıkça göstermektedir

ki kollektivizm bencilliğe karşı değildir. Buna karşın, anti-kollektivist birisi, örneğin


--------------------------------------------------------------------------------

18

bireyciliği savunan birisi aynı zamanda alturist olabilir; diğer bireylere yardım etmek

için fedakarlık yapabilir.”

Karl Popper

“Kendisini insanların çobanı olarak gören yardımsever despot (Devlet) daha fazla

koyunun kendisine itaat etmesini ister.”

Eric Hoffer

“Egoizm asil bir ruhun temelidir.”

Friedrich Nietzsche

“Toplum, üyelerinin yararı için mevcuttur; toplumun üyeleri toplumun yararı için

mevcut değildir.”

Herbert Spencer

“Bencilliğimizi sınırlamak ve yardımsever davranışlarda bulunmamız insanın

doğasının mükemmeliyete erişmesine yardımcı olur; ve bu insanlar arasında

duyguların harmonizasyonunu sağlar.”

Adam Smith

“Başkaları yararına çok şey yapıldığı için dünya mükemmel değildir.”

Friedrich Nietzche


--------------------------------------------------------------------------------

19

“Ne kadar çok yardım edilirse, insanlar kendileri için o kadar az çalışırlar; ve ne kadar

az çalışırlarsa, fakirlik o kadar artar.”

Leo Tolstoy

“İnsan doğal olarak yardımseverliğe eğilimlidir.”

Marcus Aurelius

“Çalışma ahlakının geliştiği toplumun refah düzeyi; bu ahlakın zayıf ya da mevcut

olmadığı toplumlara kıyasla daha yüksek olacaktır.”

James M. Buchanan

“Çalışmayanın yemeye hakkı yoktur.”

II Thessalonians

“Aylaklık ruhun düşmanıdır.”

St.Benedict of Nursia

“Yaşadığın yerde yararlı ol.”

George Herbert

“Aylaklık kötülüklerin anasıdır.”

John Lydgate

“Hiç erişemeyecekmişsin, ya da yitirecekmişsin gibi çalış.”

Konfüçyüs


--------------------------------------------------------------------------------

20

“Gözünün cevherini nerede eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın.”

Mevlana Celaleddin Rumi

“Sen görevini yap gerisini cennete bırak.”

Horace

“Bir toplumun büyüklüğü onun diktiği anıtlardan değil, sahip olduğu kaliteli insanlarda

yatmaktadır. Adalet, sorumluluk ve insanlık bir bireyde bulunması gerekli olan

ilkelerdir.”

G.Warren Nutter

“Ülkenin senin için ne yapacağı değil, senin ülken için ne yapabileceğin önemlidir.”

John F.Kennedy

“Bizler yaşamın tek standardı olan kutsal, vazgeçilmez görev fikrine inanıyoruz.”

Giuseppe Mazzini

“Karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir.”

Çin Atasözü

“Ben kendimi Tanrının devletin başına musallat ettiği at sineği olarak görüyorum.”

Sokrates


--------------------------------------------------------------------------------

21

“Sen görevini yap, gerisini Tanrıya bırak.”

Latin Sözü

“Her insanın görevini yapması insanları mükemmele ulaştırır.”

Bhagavad-Gita

“Ülkenin sana ne yapacağını değil, senin ülkene ne yapacağını düşün.”

John F.Kennedy

“Sefilce rahatlık doktrinini değil, ‘zahmetli hayat doktrinini’ öğütlemek istiyorum;

meşakkat ve emekle, çalışma ve mücadeleyle dolu bir hayatı vaaz etmek istiyorum

ben; en yüce başarının, tek arzusu huzur içinde, zahmetsiz bir hayat sürmek olan

insana değil; tehlike karşısında, güçlükler karşısında ya da acı dolu çabalardan

yılmayan insana ait olduğunu; en görkemli zaferlerin bunların üstüne kurulacağını

vaaz etmek istiyorum.”

Thedore Roosevelt

“Ülkemizin çağrısı rahat bir hayat sürmek için değildir, zahmetli çabalara girmek

içindir.”

Thedore Roosevelt

“Kapitalist ötesi toplum ve kapitalist ötesi politika, yeni bir sektöre, bir sosyal sektöre

ihtiyaç göstermektedir. Bu sektör hem sosyal ihtiyaçları karşılayacak, hem de anlamlı

bir vatandaşlık bilincini, toplum ruhunu yeni baştan yerleştirecektir.”

Peter Drucker


--------------------------------------------------------------------------------

22

“Sosyal sektör içinde ya da sosyal sektör kanalıyla gelen vatandaşlık, kapitalist ötesi

toplumun ve kapitalist ötesi politikanın hastalıklarını hepten geçirecek bir sihirli çare

değildir. Ama bu bozukluklarla uğraşmakta bir ön şart sayılabilir. Bir kere,

vatandaşlığın simgesi olma sivil sorumluluk bilincini sağlamaktadır.”

Peter Drucker

“Sokrates Tanrının devletin başına musallat ettiği bir at sineğidir. Her gün her yerde

yöneticileri dürter, sıkıştırır, azarlar, peşlerini bırakmaz.”

Sokrates

“Çok eski çağlardan beri cesaretsizliğin, sonun başlangıcı olarak kabul edildiğini

söylemeye gerek var mı acaba?...”

Alexander Soljenitsin

“Ülkemizde çıkarcılığın yerine ahlaklı olmayı getirmek istiyoruz.”

Robespierre

“Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat

eder.” “Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi

kulun da yoludur.”

Yusuf Has Hacib


--------------------------------------------------------------------------------

23

“Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır.” “Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve

hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın.”

Yusuf Has Hacib

“Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır” “Bey gönüllü, dili ve tabiatı düzgün

olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar.” “Avam tabiatının beye yakın olması

uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder.”

Yusuf Has Hacib

“Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asil tabiatlı olmalıdır.”

Yusuf Has Hacib

“Bey haya sahibi ve insanların seçkini olmalı;haya sahibinin tavır ve hareketi

eksilmeyen bir bütündür. “ “Bey takva sahibi ve temiz olmalıdır; eğer bey takva sahibi

ve temiz kalpli olmazsa, hiç bir vakit temiz ve isabetli hareket edemez.”

Yusuf Has Hacib

“Bey her türlü fazileti tam olarak elde etmeli; uygunsuz ve olmayacak işlerden uzak

durmalıdır.” “Seçkin bir bey olabilmek için fazilete kıymet verilmelidir.”

Yusuf Has Hacib


--------------------------------------------------------------------------------

24

“Bey tok gözlü, sözünde ve hareketinde açık ve vazıh davranmalıdır.” “Gözü aç adam

hiç bir şey ile doymaz. Aç gözlülük, ilacı ve devası bulunmayan bir hastalıktır; onu

bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler. Bütün açlar yer ve

içerler de, nihayet doyarlar; aç gözlü adamın açlığı ancak ölümle nihayete erer.”

Yusuf Has Hacib

“Bey fesatlık yapmamalıdır. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider.”

Yusuf Has Hacib

“Yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi

hangisi ise ona verilmek gerektir... Bir cahilin, sırf eskidir diye bir bilginin önüne

geçirilmesi haksızlıktır. Bilgi ve diyaneti olunca, genç de olsa zarar vermez. Yaşlı ile

genç, bilgi ve marifette eşit olunca yaşlının önüne geçmesi daha doğrudur. Amma

bilgi ve marifetten hissesiz olunca 1000 yaşında da olsa halka faydası olmaz. Ve

hakkı, yanlıştan ayıramaz.”

Koçi Bey

“Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.”

Joseph Addison

“Ahlak temelden bir krizle karşı karşıyadır. Bu krize sadece sözleşmecilik makul

çözümler öneriyor."

David Gauthier

 
“Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır.”

Ralph Waldo Emerson

 

Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yeni Global Gerçekler, İstanbul: TÜGİAD Yayınları, 2000.

  
 
Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.İnsana olanlar değil, o insanin içinde olanlar önemlidir.Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.Kalbinize yakın bulduklarınızı çantada keklik sanmayın. Sıkıca asılın onlara, tıpkı hayata asıldığınız gibi... Çünkü onlarsız hayat da anlamsızdır.Dün tarih oldu...Yarın bir sır...Bugünün kıymetini bilin.Gücüne eşit hayaller için dua etme. Hayallerine eşit güç için dua et.Damlayan su tası deler. Tası delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.Uçurtmalar, rüzgar kuvvetiyle değil, bu kuvvete karşı uçtukları için yükselirler.Hayatta en büyük eğlence başkasının yapamazsın dediğini yapmaktır.Hırs bir teknenin, yelkenini şişiren rüzgara benzer.Fazlası tekneyi batırır. Azı da tekneyi olduğu yerde saydırır.
 
 
 
 

Navigasyon

[0] Mesajlar